• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Sklep internetowy DentalHolding Online”
 
określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i Sklepie

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Zwrot towaru
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, dzięki której Kupujący może skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.

Kupujący – przedsiębiorca kupujący w Sklepie (lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu) w związku ze swoją działalnością gospodarczą, dla którego umowa sprzedaży, z uwagi na specyfikę dostępnych w Sklepie produktów, ma charakter zawodowy.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy „Sklep internetowy DentalHolding Online” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.dentalholding.com.pl.

Sprzedawca – MEDICALHOLDING IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000378632, NIP 7010284600, nr REGON 14282318300000, kapitał zakładowy

5000,00 zł, kapitał wpłacony 5000,00 zł; Zarząd: mgr inż. Adam Kuleta - Prezes Zarządu Prokurent: mgr Marzena Szot.

Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Postanowienia Regulaminu dotyczące produktów mają zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych (towarów), jak i Treści cyfrowych.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
 2. Adres e-mail: biuro@medicalholdingit.pl
 3. Telefon: 507 000 450
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e- mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Z uwagi na specyfikę oferowanych w Sklepie produktów, których użytkowanie przez osobę niebędącą profesjonalistą może być niebezpieczne, zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie przedsiębiorcy zawodowo korzystający z tego typu produktów w związku ze swoją działalnością gospodarczą. Dokonując zakupów w Sklepie Kupujący oświadcza, że umowa dotycząca tego zakupu ma dla niego charakter zawodowy.
 2. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy
 4. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

      1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
          a. zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
          b. za pomocą karty płatniczej:
              • Visa
              • Visa Electron
              • MasterCard
              • MasterCard Electronic
              • Maestro
          c. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
          d. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

      2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Autopay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
      3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
      4. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • do paczkomatów InPost;
  • drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia – w przypadku Treści cyfrowych.

§ 7 ZWROT TOWARU

 1. W przypadku niektórych towarów Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie w stosunku do towarów, które są w stanie nienaruszonym, tj. w stanie, w którym są oferowane do sprzedaży.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do wyrobów medycznych i ich części, a także w odniesieniu do Treści cyfrowych.
 4. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa do zwrotu towaru, musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o zwrocie towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Kupującemu środki otrzymane od Kupującego za towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, a w przypadku płatności za pobraniem, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez Kupującego.
 7. Zwracany towar należy odesłać na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o zwrocie towaru.
 8. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz  
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące działania Sklepu należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - w granicach dopuszczonych przez prawo jest wyłączona.
 • Warunkowy dostęp do sklepu

Ta strona internetowa zawiera przekaz reklamowy dotyczący wyrobów medycznych, kierowany wyłącznie do profesjonalistów. Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi i jestem osobą uprawnioną do otrzymywania takich informacji..